Spillplazen zu Kielen

Eng Klass vum C3.1 huet d’Spillplaz an der Cité am Brill zu Kielen getest.
D’Urteel vun de Schüler: 4.5 out of 5.0 stars
Weider Spillplazen ginn an de kommende Woche getest.
E Plang vun alle Spillplazen fënnt een op www.spillplaz.lu.

Klass Krier – Thiltges

Klass Kolbet

Eng weider Spillplaz, déi mer getest hunn: d’Spillplaz an der Cité am Duerf.
D’Urteel vun de Schüler: 5.0 out of 5.0 stars
E Plang vun alle Spillplazen fënnt een op www.spillplaz.lu.

Klass Krier – Thiltges