Autor: Marc Schumacher

C’est moi le plus fort!

T’Kanner aus dem C2.2 presentéieren iech t’Geschicht vum Mario Ramos: C’est moi le plus fort! Vill Spaass beim Kucken;-) Klass Marc Schumacher +3

Newsflash

T’Kanner aus der Kielener Grondschoul presentéieren en 1. Newsflash! Et handelt sech em eng Zesummefaassung vu flotten Aktivitéiten aus dem 1. Trimester an dat queesch duerch déi verschidde Cyclen! Vill Spaass;-) +18

Petit-Bleu et Petit-Jaune

T’Kanner aus dem C2.2 presentéieren iech t’Geschicht Petit-Bleu et Petit-Jaune vum Auteur Leo Lionni! Vill Spaass beim Nolauschteren;-) Klass Marc Schumacher +6