C3 an C4 sammelen fir “Catch a smile”

D‘Kanner aus dem C3 an C4 hunn äifreg Kleeder, Seef, Babymëllech a Schlofsäck fir Flüchtlingen gesammelt. D’Asbl “Catch a smile” huet alles zu Kielen ofgeholl a këmmert sech ëm den Transport.
Mir soen all de Kanner an hire Familljen am Numm vun “Catch a smile” villmols Merci!
Et war en décke Succès!