Versammlung vum Schülercomité

Den 21. November huet sech den neie Schülercomité eng éischte Kéier versammelt fir dëst Joer versammelt. No enger Begréissung duerch de Comité d’école, hun di nei gewielte Schülervertrieder sech virgestallt.
Gläich duerno ass awer scho geschafft ginn, well et stunge schonn allerlee Problemer un, iwwer déi direkt geschwat gouf:
– d’Gedrécks bei der Haaptdir
– d’Behuelen um Gank an och an den Toiletten
– d’Regelen um Ministade
– …

Et wäert och fir déi nächste Versammlungen genuch ze beschwätze bleiwen.