Don un “Ile aux Clowns”

 • IMG_1774
 • IMG_1775
 • IMG_1776
 • IMG_1777
 • IMG_1778
 • IMG_1780
 • IMG_1781
 • IMG_1782
 • IMG_1783
 • IMG_1784
 • IMG_1785
 • IMG_1786
 • IMG_1787
 • IMG_1788
 • IMG_1789
 • IMG_1790

De Schülercomité hat décidéiert, dass den Erléis vum Schoulfest 2016 un d”Ile aux Clowns” geet.
Den Elterecomité huet de stolze Montant vun 2000 € bei enger klenger Feier iwwerreecht.