Komesch Decken an der Spillschoul

Elo just krut ech d’ Noriecht dass schon de Moien an der Paus och an der Spillschoul zu Kielen 2 geheimnisvoll Decken fonnt gi sinn. Och hei war rem Popcorn nierwendrun, a nierwend enger souguer sou eppes wéi eng Tounspull. As hei eppes drop? E MEssage? Zousätzlech hun d’ Kanner e klengt mooft Steck Stoff fonnt. Hei sinn d’ KAnner sech eens, dass dat muss vun deer Persou sinn wou d’ Decken veluer huet. Och mengen sie dass d’ Decken vun engem Engelchen as, jo souguer e Stéck vum Feil op deem hie geflunn as, hunn sie fonnt.

Soubal ech méi weess, mellen ech mech.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert