Mir ginn an d’Gromperen

Klass Speyer/David

Am September ware mir mat eiser Klass op Randschelt an d’Thillenvogtei an d’Gromperen. Mir hu Gromperen erausgeholl, si mam Trakter iwer d’Feld gefouert ginn an hu Gromperekichelcher gebak. Lecker!