Mir kachen Äppelkompott

Et gouf mat vill Spaass geschielt, geschnidden, gedrätscht a gemixt am C.2.1
Klass Nadine Deutsch/Isabelle Hild