Mysteriéist Stéck Schrott am Haff

Wéi et schéngt gëtt et en neit Puzzlestéck fir eist Schoulrätsel!
D’Kanner hunn haut de Murjen e komescht Stéck Blech am Haff fonnd.
An donieft louch schonn erëm … Popcorn !??
Komme mir der Saach lues mee secher op d’Spuer? ️