Spueren am Haff

Mir hunn haut net schlecht gestaunt, wéi mir am Haff Spueren entdeckt hunn. Donieft louch erëm Popcorn…
War eise Spooky vläicht e bësse virweltzech?
Mir freeën eis elo schonn op den 31. Mäerz. Fir dann hu mir hien an den Amphi invitéiert.
Op e kënnt? Mir si gespaant…