D’ Thema Buch am Précoce

  An der Woch vum Buch, hate mir vill Besuch kritt, déi eis vill flott Geschichten gezielt hun, op ville verschiddenen Sproochen. Dat war immens flott!! +5