21’485 € fir den Télévie!

150 kg Mënz fir den Télévie ze sammelen? Packe mir dat?
Dat war den Challenge, dee mir eis selwer gesat haten.