Markiert: Comité des élèves

Versammlung vum Schülercomité

Den 21. November huet sech den neie Schülercomité eng éischte Kéier versammelt fir dëst Joer versammelt. No enger Begréissung duerch de Comité d’école, hun di nei gewielte Schülervertrieder sech virgestallt. Gläich duerno ass awer...

Versammlung vum Schülercomité

en 30. November 2016 huet sech de Schülercomité fir d’éischte Kéier an dësem Schouljoer versammelt. D’Parlamentarier waren voll motivéiert. Si hunn erklärt kritt, wéi d’Parlament fonctionnéiert a mat wat fir engen Themen et sech...