Markiert: Kooperatioun

Mir sammelen fir “catch a smile”

Am Dezember 2018 hunn d’Kanner aus de Klassen Fischbach a Snel en Opruff gemaach fir Kleeder fir d’Flüchtlingen ze sammelen. Et sinn vill Kanner dem Opruff nokomm an esou konnten 10 Këschten mat Kleeder,...