De Precoce engagéiert sech fir den Télévie

De Precoce vun Olm, zesumme mat der Maison Relais vun Olm, haten e klengen Ouschtermaart mat Kaffisstuff organiséiert, wou den Erléis intégral wäert un den Télévie goen. D`Kanner hu wéi geckeg gebastelt a ware...