Petit-Bleu et Petit-Jaune

T’Kanner aus dem C2.2 presentéieren iech t’Geschicht Petit-Bleu et Petit-Jaune vum Auteur Leo Lionni! Vill Spaass beim Nolauschteren;-) Klass Marc Schumacher +6