Markiert: Schoulfest

Don un “Ile aux Clowns”

De Schülercomité hat décidéiert, dass den Erléis vum Schoulfest 2016 un d”Ile aux Clowns” geet. Den Elterecomité huet de stolze Montant vun 2000 € bei enger klenger Feier iwwerreecht. +5

0

Schoulfest 2014

T’Kanner aus der Schoul presentéieren e flotten Danz zum Thema Mobbing. Vill Spaass 😉 +17