Markiert: Schülercomité

Éischt Versammlung vum neie Schülercomité

Haut huet sech den neigewielte Schülercomité eng éischte Kéier mam Schoulcomité getraff. D’Klassevertrieder hunn hir Saach ganz gutt gemaach a si hunn dem Schoulcomité vill wertvoll Informatiounen an Ideeë geliwwert. Mir freeën eis schonn...

De Schülercomité beim Schäfferot

De Buergermeeschter a säin éischte Schäffen hunn eise Schülercomité haut op der Gemeng empfang. Op der Dagesuerdnung stoungen eng Pizza, d’Virstellung vun der neier Schoul an éischt Erklärungen zum “Séchere Schoulwee”. Bei där Geleegenheet...

Don un “Ile aux Clowns”

De Schülercomité hat décidéiert, dass den Erléis vum Schoulfest 2016 un d”Ile aux Clowns” geet. Den Elterecomité huet de stolze Montant vun 2000 € bei enger klenger Feier iwwerreecht. +5