Markiert: Sica

Visites SICA

Den 20. an den 21. Oktober 2020 hunn zwou Klassen aus dem Cycle 3 de Recycling-Center SICA besicht. Si kruten erklärt, wéi den interkommunale Recyclingcenter funktionéiert a kruten och gewiesen, wéi ee richteg recycléiert....