BeeSecure

En Donneschdeg, den 3. Dezember gëtt e “Webinar” (19h30 bis 21h00) vu BeeSecure fir d’Kielener Elteren ugebueden.
Dëse Webinar mam Titel “Kannersécherung am Internet: Praktesch Tools, Techniken an Tipps” ass organiséiert vum PDS-Aarbechtsgrupp “Sensibiliséierung” an Zësummenaarbecht mam Elterecomité a mat der Hëllef vun der Kielener Gemeng.
De “Webinar” wäert als Zoom-Meeting oflafen. E wäert den Eltere vill praktesch Hëllefen bidden, fir datt hiren Internet-Accès doheem méi kannersécher
gëtt.

Jeudi, le 3 décembre de 19h30 à 21h00, un “Webinar” sera offert par BeeSecure.
Il s’adresse aux parents d’élèves de l’Ecole Fondamentale Kehlen.
Portant le titre “Kannersécherung am Internet: Praktesch Tools, Techniken an Tipps”, il est organisé par le groupe de travail PDS “Sensibiliséierung” en collaboration avec le Comité des parents et la Commune de Kehlen.
Ce “Webinar” se déroulera sous forme de “Zoom-Meeting” et fournira des informations utiles pour mieux sécuriser l’accès internet à domicile.