Markiert: Schefferot

De Schülercomité war beim Schefferot

De Schefferot hat eise Schülercomité fir en allgemengen Ideeënaustausch op d’Gemeng invitéiert. No enger gudder Pizza ass et am grousse Sëtzungssall weider gaang. D’Kanner hunn d’Plaatzen vun de Gemengeréit ageholl an hunn dem Schëfferot Froe gestallt....