Markiert: Schülerparlament

Eist Schülerparlament planzt Beem

Eist Schülerparlament hat décidéiert, dass den Erléis vum leschte Schoulfest sollt der Ëmwelt zugutt kommen. Op dem Fierschter seng Propose hinn, si mat de Suen Hordengatter a kleng Beem kaf ginn, déi zu Meispelt...

Versammlung vum Schülercomité

Den 21. November huet sech den neie Schülercomité eng éischte Kéier versammelt fir dëst Joer versammelt. No enger Begréissung duerch de Comité d’école, hun di nei gewielte Schülervertrieder sech virgestallt. Gläich duerno ass awer...

Éischt Versammlung vum neie Schülercomité

Haut huet sech den neigewielte Schülercomité eng éischte Kéier mam Schoulcomité getraff. D’Klassevertrieder hunn hir Saach ganz gutt gemaach a si hunn dem Schoulcomité vill wertvoll Informatiounen an Ideeë geliwwert. Mir freeën eis schonn...

Versammlung vum Schülercomité

en 30. November 2016 huet sech de Schülercomité fir d’éischte Kéier an dësem Schouljoer versammelt. D’Parlamentarier waren voll motivéiert. Si hunn erklärt kritt, wéi d’Parlament fonctionnéiert a mat wat fir engen Themen et sech...