Markiert: Precoce

Generalprouf am CIPA

De Moien (25.11) huet de ganzen C1 fleisseg fir hiren Optrett nächste Samsden beim Kleeschen (14 Auer) geübt. Dono as de Precoce nach an de CIPA danzen a sange gang, an d’ Bewunner ware...