Rallye 2021 – Start

De 14. Mee hunn Schüler vun der Kielener Grondschoul un enger Rallye deelgeholl, déi vun der Elterevereenegung Kielen organiséiert war. Den Tour huet d’Kanner duerch de Kielener Bësch gefouert, an si konnten hirt Wëssen oder hir Geschécklechkeet op verschiddene Stationen testen.
Hei d’Photoen vum Start.

Photos: Lara Weibel – (Et feelen d’Klassen Francine Neumann a Mandy Schank)