Markiert: Gemeng

De Schülercomité war beim Schefferot

De Schefferot hat eise Schülercomité fir en allgemengen Ideeënaustausch op d’Gemeng invitéiert. No enger gudder Pizza ass et am grousse Sëtzungssall weider gaang. D’Kanner hunn d’Plaatzen vun de Gemengeréit ageholl an hunn dem Schëfferot Froe gestallt....

De Schülercomité beim Schäfferot

De Buergermeeschter a säin éischte Schäffen hunn eise Schülercomité haut op der Gemeng empfang. Op der Dagesuerdnung stoungen eng Pizza, d’Virstellung vun der neier Schoul an éischt Erklärungen zum “Séchere Schoulwee”. Bei där Geleegenheet...