Markiert: pobo

Don un “Ile aux Clowns”

De Schülercomité hat décidéiert, dass den Erléis vum Schoulfest 2016 un d”Ile aux Clowns” geet. Den Elterecomité huet de stolze Montant vun 2000 € bei enger klenger Feier iwwerreecht. +5

Schoulintern LRS-Formatioun

ch Léierinnen a Schoulmeeschter drécken heiandsdo d’Schoulbänk. Hei e puer Biller vun enger Weekend-Formatioun zum Thema LRS (Lese- und Rechtschreibschwäche). +15

De Précoce am Cactus

Am Supermarché Cactus kënnen 3 wonnerschéi Chrëschtbeemercher vun eisem Précoce bewonnert ginn. +20