Markiert: Schoulfest

Eist Schülerparlament planzt Beem

Eist Schülerparlament hat décidéiert, dass den Erléis vum leschte Schoulfest sollt der Ëmwelt zugutt kommen. Op dem Fierschter seng Propose hinn, si mat de Suen Hordengatter a kleng Beem kaf ginn, déi zu Meispelt...

Rallye 2021 – Start

De 14. Mee hunn Schüler vun der Kielener Grondschoul un enger Rallye deelgeholl, déi vun der Elterevereenegung Kielen organiséiert war. Den Tour huet d’Kanner duerch de Kielener Bësch gefouert, an si konnten hirt Wëssen...