Markiert: Schoulgaart

0

Am Kielener Schoulgaart

Och dëst Joer ass scho fläisseg am Schoulgaart geschafft ginn. Mir hunn enger Klass aus dem cycle 3 bei der Aarbecht iwwert d’Schëller gekuckt. E grousse Merci un all déi Fräiwëlleg aus dem Kielener Gaart...