PDS 2021-2023

Le nouveau plan de développement scolaire qui porte à nouveau sur une durée de trois ans (de 2021 à 2024)

essaie d’améliorer encore le bien-être de tous les membres de la communauté scolaire:

 

Haaptzil:

Bien-être an der Schoul Kielen proaktiv entwéckelen/fërderen an iwwert divers Aktivitéiten an den Schoulalldag integréieren

 

Ënnerziler:

  1. Bis 2024 huet Schoul Kielen divers Mesuren ëmgesat, déi d’Freed um Léieren an der Aarbecht am Schoulalldag fërderen.

Kritären:

            Aarbecht:                                                        Léieren:

Struktur/Oflaf Réuniounen                               schoulesch Aktivitéiten an der Natur

TeambuildingaktivitéIten                                  Visiten

Simplification administrative                            TIC-Notzung iwwerdenken

…                                                                     Optiounscoursen organiséIeren an ëmsetzen

Programm upassen?

Tagebuch?

 

  1. Bis 2024 huet Schoul Kielen Aktivitéiten (ënnerhalb wéi och ausserhalb vum Unterrëcht) entwéckelt an an den Schoulalldag integréiert, déi d’Kierperbewosstsën an d’Wuelbefannen vun allen Akteuren stäerken an hëllefen, Stress/Drock ofzebauen.

 Kritären: cf. Mindmap

 

  1. Bis 2024 huet Schoul Kielen Aktivitéiten a Verhalensmuster (Sensibiliséierung) zu den Themen Bewegung + gesond Ernährung ausgeschafft a punktuell an de Klassen agesat.

Kritären: cf. Mindmap

 

  1. Bis 2024 hu mer an der Schoul Kielen d’Infrastruktur analyséIert an am Beräich „Bien-être“ optimiséiert.

Kritären: cf. Mindmap

 

  1. Bis 2024 hu mer als Schoul Kielen Aktivitéiten ausgeschafft, duerch déi d’Wäerter vun eiser Schoulkultur/Charte erëm visibel gemaach a (vir-)geliewt ginn.

Kritären: cf. Mindmap