Kategorie: Multimedia

Photo’en a Video’en vun eisen Aktivitéiten

Petit-Bleu et Petit-Jaune

T’Kanner aus dem C2.2 presentéieren iech t’Geschicht Petit-Bleu et Petit-Jaune vum Auteur Leo Lionni! Vill Spaass beim Nolauschteren;-) Klass Marc Schumacher +3

Chrëschtdagslidd

Klass Jeanne Beckius (Pit Decker) – Cycle 3.2 Weihnachtsbäckerei – Rolf Zuckowski +1