Infos rentrée des classes 15 septembre 2020

Léif Kanner a léif Elteren,

Mir freeën eis, iech den 15. September all erëmzegesinn!

Wéinst dem Covid19 ass awer dëst Joer och d’Rentrée liicht aanescht.

All Infos an Détailer dozou fannd dir hei.

Mir bieden Iech dëss Consignen strikt ze respektéieren a soen Iech elo scho Merci fir Aert Versteesdemech!