Eist Schülerparlament planzt Beem

Eist Schülerparlament hat décidéiert, dass den Erléis vum leschte Schoulfest sollt der Ëmwelt zugutt kommen. Op dem Fierschter seng Propose hinn, si mat de Suen Hordengatter a kleng Beem kaf ginn, déi zu Meispelt...