Den C2 am Eifelpark

T’Kanner aus dem C2.2 presentéieren iech e puer Impressioune aus dem Eifelpark. Vill Spaass;-) Klass Marc Schumacher +3